logo

aktualizováno: 15.06.2018

Právní upozornění

Prosím, pečlivě zkontrolujte následující základní pravidla, kterými se řídí vaše používání webových stránek. Upozorňujeme, že používáním webových stránek vyjadřujete svůj bezpodmínečný souhlas k následujícím a jste vázán těmito podmínkami používání. Pokud (dále jen „uživatel“) nesouhlasíte s podmínkami, nepoužívejte webové stránky, neposkytujte jakékoliv materiály na webových stránkách a nestahujte materiály z nich.

Provozovatel LongBone s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení Uživateli. Vaše používání webových stránek po každé takové změně představuje váš bezpodmínečný souhlas se změnami v podmínkách. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si tyto podmínky užívání prostudovali, kdykoli budete používat webové stránky.

Tyto Podmínky užívání platí pro používání webové stránky a nevztahují se na odkazované stránky třetích stran. Tyto podmínky a naše Zásady ochrany osobních údajů, které jsou zde zahrnuty odkazem, obsahují celou smlouvu (dále jen „Smlouva“) mezi vámi a provozovatelem internetových stránek. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Povolené a zakázané Použití

Můžete používat webové stránky výhradně za účelem sdílení a výměnu nápadů s ostatními uživateli. Nesmíte použít webové stránky na porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony, včetně a bez omezení jakýchkoli platných právních předpisů vztahujících se na antimonopolní či jiných nelegálních obchodních či obchodních praktik, federálních a státních zákonů o cenných papírech, předpisy vyhlášené podle US Securities and Exchange Commission, žádná pravidla jakékoliv národní či jiných cenných papírů výměnou, a jakýkoli americké zákony, pravidla a předpisy o vývozu a zpětného vývozu zboží nebo technických dat.

Nesmíte nahrávat nebo přenášet jakýkoli materiál, který porušuje nebo misappropriates Každá osoba, která má autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství, nebo zveřejňovat prostřednictvím webových stránek Jakékoli informace, jejichž zveřejnění by představovalo porušení jakýchkoli povinností důvěrnosti budete mít.

Nesmíte nahrát jakékoliv viry, červy, trojské koně nebo jiné formy škodlivého počítačového kódu, ani podrobit sítě nebo servery internetových stránkách k nepřiměřené zatížení dopravou, nebo jinak na jednání považováno za rušivé běžném provozu webové stránky.

Ty jsou přísně zakázáno komunikovat na nebo prostřednictvím internetových stránek jakékoliv nezákonné, škodlivé, urážlivé, výhružné, hanlivé, pomlouvačné, obtěžující, urážlivé, vulgární, obscénní, rouhavý, nenávistný, podvodný, sexuálně explicitní, rasově, etnicky či jinak závadný materiál nějaký druh, včetně, ale bez omezení, jakýkoli materiál, který podněcuje chování, které by představovalo trestný čin, způsobit občanskoprávní odpovědnost, nebo jinak porušovat žádný místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

Ty jsou výslovně zakázáno shromažďování a používání osobních informací ostatním uživatelům, včetně jejich adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy nebo jiných kontaktních informací, které se objevují na internetových stránkách, za účelem vytváření nebo kompilaci na trh a / nebo e-mailové konference a odesílání ostatním uživatelům nevyžádaných marketingových materiálů, ať už faxem, e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

Také je výslovně zakázáno distribuovat osobní údaje uživatelů, kteří používají třetích stran stranám pro marketingové účely. Operátoři uzná sestavování marketingových a e-mailové konference pomocí právech uživatelů osobních informací, zasílání nevyžádaných marketingových materiálů pro uživatele, nebo distribuci uživatelských osobních informací třetím stranám pro marketingové účely jako závažné porušení těchto Podmínek použití a operátoři si vyhrazují právo ukončit nebo pozastavit váš přístup a používání webové stránky a o pozastavení nebo zrušení členství v konsorciu bez náhrady případných členských příspěvků zaplacených.

Operátoři na vědomí, že neoprávněné použití osobních údajů uživatelů v souvislosti s nevyžádanou marketingovou komunikaci může rovněž představovat porušení různých státních a federálních anti-spam zákony. Operátoři si vyhrazují právo ohlásit zneužívání osobních údajů uživatelů do příslušných donucovacích orgánů a orgánů státní správy, a Operátoři budou plně spolupracovat s orgány vyšetřování porušování těchto zákonů.

Uživatelské příspěvky

Operátoři nechtějí dostávat důvěrné nebo zákonem chráněné informace od vás prostřednictvím webových stránek. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo post ( „Příspěvky“) na webové stránky budou považovány za důvěrné.

Všechny příspěvky na těchto stránkách jsou licencovány vámi pod MIT licencí pro každého, kdo chce používat je, včetně provozovatelů.

Pokud budete pracovat pro společnost nebo na univerzitě, je pravděpodobné, že nejste držitelem autorských práv cokoliv uděláte, a to i ve svém volném čase. Před provedením příspěvky na těchto stránkách, získat písemné povolení od svého zaměstnavatele.

Diskuse seznamy uživatelů a fóra

Operátoři mohou, ale nejsou povinni, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části na webové stránce, kde uživatelé přenášet nebo vystavovat sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení na uživatelská fóra a e-mailové seznamy a obsah jakýchkoli takových sdělení. Provozovatelé však nebude mít žádnou odpovědnost v souvislosti s obsahem jakýchkoli takových sdělení, též vzniklé na základě zákona o autorských právech, urážky na cti, soukromí, obscénnosti, nebo jinak. Operátoři mohou upravit nebo odstranit obsah na webových stránkách svého uvážení kdykoliv.

Použití osobních údajů

Informace předkládané na webové stránky se řídí podle provozovatelů v současné ochrany osobních údajů a správnou licencí této webové stránky.

Souhlasíte, že budete poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace při registraci na webových stránkách. Je vaší povinností udržovat a rychle aktualizovat informace o účtu, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud máte poskytuje údaje, které jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, nebo máme důvodné podezření, že tyto informace jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo neaktuální, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit váš účet bez předchozího upozornění a odmítá veškeré současné a budoucí používání této webové stránky.

Ačkoli části webové stránky lze prohlížet jednoduše tím, že navštívíte webové stránky, aby se přístup Některý obsah a / nebo další funkce nabízené na webových stránkách, možná budete muset přihlásit jako host nebo se zaregistrujte jako člen. Pokud si vytvořit účet na webových stránkách, můžete být požádáni, aby dodávat své jméno, adresu, uživatelské jméno a heslo. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jsou plně zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dochází v souvislosti s vaším hesla nebo účtu. Souhlasíte s tím, aby okamžitě informovat nás o jakémkoli neoprávněném použití buď vašeho hesla nebo účtu nebo o jiném porušení bezpečnosti. Dále souhlasíte s tím, že nebudete umožňovat ostatním, včetně těch, jejichž účty byly ukončeny, přístup k webové stránky pomocí svého účtu nebo uživatelské jméno. Můžete udělit provozovateli a všemi ostatními osoby či subjekty zapojené do provozu webové stránky, právo předat monitoru, načítat, ukládat a používat informace v souvislosti s provozem webových stránek a při poskytování služeb na Vás. Operátoři nemohou a nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli údaje, které odešlete nebo vašeho nebo používání třetích stran nebo zneužití přenášených informací nebo přijatého pomocí webové stránky. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak chránit soukromí osobních informací ve svém účtu, navštivte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odškodnění

Souhlasíte s tím chránit, odškodnit a neškodné operátorů, agenty, dodavatele nebo dodavatele proti veškerým nárokům, škod, nákladů a výdajů, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající z nebo související s užíváním nebo zneužitím těchto webových stránek, včetně, bez omezení, vašeho porušení těchto podmínek, porušení vámi, nebo jakýkoli jiný účastník nebo uživatel ze svého účtu, z jakéhokoliv práva duševního vlastnictví nebo jiné právo jakékoliv osoby či subjektu.

Ukončení

Tyto Podmínky užívání jsou účinné, dokud nebude ukončena kteroukoliv stranou. Pokud již souhlasíte s těmito Podmínkami, je třeba přestat používat webové stránky. Pokud nejste spokojeni s webovými stránkami, jejich obsahu, nebo některý z těchto termínů, podmínek a zásad, vaším jediným opravným prostředkem je přestat používat webové stránky. Operátoři si vyhrazují právo ukončit nebo pozastavit váš přístup a používání webové stránky nebo části webových stránek, bez předchozího upozornění, pokud věříme, podle vlastního uvážení, že takové použití (i) je v rozporu s platnými právními předpisy; (Ii) je škodlivé pro naše zájmy nebo zájmy, včetně duševního vlastnictví nebo jiných práv jiné osoby nebo subjektu; nebo (iii), kde operátoři mají důvod se domnívat, že jste v rozporu s těmito podmínkami používání.

ZÁRUKY

Webové stránky a související materiály JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. V PLNÉM ROZSAHU povoleném příslušnými zákony, provozovatelé zříkají všech záruk, výslovných nebo implicitních, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, nebo non-INFRINGEMENTOF duševního vlastnictví. Provozovatelé nezaručují ani záruku, že webové stránky budou splňovat vaše požadavky, nebo že vaše používání webové stránky bude nepřetržité VČAS, BEZPEČNĚ NEBO BEZ CHYB; Ani řidiči musejí provádět jakýchkoliv prohlášení a záruk AS PRO výsledků, kterých lze ZÍSKANÉ Z používání této webové stránky. Provozovatelé nezaručují NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ provoz webových stránek ani za informace, OBSAHU, materiálů nebo produktů, na něž na internetových stránkách.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ provozovateli nebo jejich zástupci, dodavatele a prodejce ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁTY zisku, přerušení podnikání, ztráty informací), vzniklé OUT OF THE zacházení, zneužití NEBO NEMOŽNOSTÍ používat stránky, I KDYŽ provozovatelé BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. TOTO PROHLÁŠENÍ PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO SMLOUVY. PROTOŽE řády některých zemí zakazují VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI za následné nebo náhodné škody, výše uvedená omezení NEVZTAHUJÍ NA VÁS.

Jste srozuměni a souhlasíte, že jakýkoli obsah stažený z internetu nebo JINAK ZÍSKANÉ POUŽITÍM stránek je podle vlastního uvážení A NEBEZPEČÍ A ŽE BUDETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VAŠEM počítačového systému nebo ztrátě dat nebo PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU STAŽENÍ obsahu. Provozovatelé NEBUDE ZA jakékoliv ztráty nebo škody způsobené informacemi nebo údajně byly způsobeny přímo nebo nepřímo, na základě informací NEBO myšlenek obsažených, navržen nebo odkazoval se na nebo se objevila na internetových stránkách. Vaše účast v internetových stránek je VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ ZÍSKÁTE OD provozovateli nebo prostřednictvím operátorů, jejich zaměstnanců nebo třetích stran NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU výslovně nevázal SMLOUVĚ. UZNÁVÁTE, BY VAŠE používání webových stránek, ŽE VAŠE používání webových stránek JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

ODPOVĚDNOSTI OMEZENÍ. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A NA ZÁKLADĚ žádnou právní nebo spravedlivé teorie, ať už v trestném činu, smlouvě, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, platí provozovatelé nebo některý z distributorů, prodejců nebo dodavatelé odpovědni vůči uživateli nebo další osobě, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ používat webové stránky NEBO ZA jakékoliv narušení bezpečnosti spojená s přenosem citlivých informací prostřednictvím internetových stránek nebo politická orientace bez informacemi získanými WEBU VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY za ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, ztrátu nebo poškození dat, ZASTAVENÍ PRÁCE, přesnost výsledků, nebo do počítače SELHÁNÍ, i když jeho pověřený zástupce z operátorů BYLA UPOZORNĚNA NEBO MĚLA VĚDĚT NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY.

Celková hmotná odpovědnost provozovatelů’S za veškeré škody v souvislosti s webovými stránkami SE nesmí překročit pět amerických dolarech ($ 5.00). Uživatel souhlasí a uznává, že výše uvedený OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI jsou nedílnou ZÁKLAD výhodnou A že provozovatelé by neposkytlo webových stránkách Pokud takové omezení.

Všeobecné

Webové stránky jsou umístěny v České republice. Operátoři dělat žádné nároky, že obsah na webových stránkách jsou vhodné nebo mohou být staženy mimo území Spojených států. Přístup k obsahu nemusí být legální pro určité osoby nebo v určitých zemích. Máte-li přístup na webové stránky z mimo území Spojených států, činíte tak na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za dodržování zákonů vaší jurisdikce. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží nebude platit s těmito podmínkami. Každá strana může oznámit na druhou stranu pouze písemně na hlavním místě této strany obchodu, pozornosti hlavního právního důstojníka této strany, nebo na takovou jinou adresu, nebo jiným způsobem, strana uvede v písemné formě. Oznámení bude považováno za předané při osobním doručení nebo faxem, nebo, v případě zaslání doporučenou poštou s poštovními předplacených služeb, 5 pracovních dnů ode dne mailingu, nebo, v případě zaslání mezinárodní kurýrní službou přes noc s poštovními předplacených služeb, 7 pracovních dnů ode dne mailing. Pokud bude některé ustanovení v tomto dokumentu je považováno za nevymahatelné, zbývající ustanovení i nadále v plné síle, aniž by byly ovlivněny v žádném případě. Dále se strany dohodnou na nahradit takové nevymahatelné ustanovení s vykonatelného ustanovením, které se nejvíce přibližuje záměr a ekonomický efekt nevymahatelného ustanovení. Nadpisy sekcí jsou pouze pro referenční účely a nedefinují, hranice, vykládat či popisovat rozsah nebo rozsah této sekce. Neúspěch z provozovatelů jednat s ohledem na porušení této dohody vás i pro ostatní nepředstavuje výjimku a nesmí omezovat práva hospodářských subjektů s ohledem na takové porušení nebo jakékoli následné porušení. Jakákoliv akce nebo řízení vyplývající z nebo související s touto dohodou nebo používáním Uživatele na webových stránkách musí být podána u soudů v Belgii, a vy souhlasíte s výlučnou osobní příslušnosti a místem konání těchto soudů. Jakákoliv akce, kterou může mít v souvislosti s vaším používáním webové stránky musí být zahájeno do jednoho (1) roku po vzniku nároku či příčiny žaloby vzniká. Tyto podmínky uvádějí celé porozumění a dohodě mezi stranami a nahrazuje veškeré písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi stranami, pokud jde o jejich předmětu. Prominutí porušení některého ustanovení této dohody nelze vykládat jako zřeknutí se jakéhokoli jiného nebo následného porušení.

Odkazy na jiné materiály

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky vlastněné nebo provozované nezávislými třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a reference. Nechceme kontrolovat takové stránky, a proto nejsme zodpovědní za obsah zveřejněné na těchto stránkách. Skutečnost, že operátoři nabízejí takové vztahy by neměly být chápány v žádném případě vykládány jako doporučení, povolení, nebo sponzorství tohoto webu, jeho obsah nebo společnostmi nebo výrobky v ní odkazuje, a operátoři si vyhrazují právo zaznamenejte jeho nedostatek příslušnosti, sponzorství nebo schválení na webových stránkách. Pokud se rozhodnete přistupovat k jakýmkoli třetí strany stránky odkazující na které webové stránky, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí. Protože některé weby využívají automatizované výsledky vyhledávání nebo jinak spojit vás na stránky, které obsahují informace, které mohou být považovány za nevhodné nebo urážlivé, operátoři nemohou nést odpovědnost za správnost, dodržení autorských práv, zákonnosti, nebo slušnosti materiálu obsaženého v stránky třetích stran, a vy tímto neodvolatelně vzdávají veškerých nároků vůči nám v souvislosti s takovými stránkách.

Oznámení možného porušení autorských práv

V případě, že se domníváte, že materiál nebo obsah zveřejněný na internetových stránkách může porušit vaše autorská práva, nebo někoho jiného, kontaktujte nás.